Zapamti me
Prijava

Na osnovi članka 11. Zakona o udrugama (NN.88/2001.) te u skladu s odredbom čl.14 i čl.46 Zakona o športu (NN.br.71/06.), Skupština Rukometnog saveza Zagrebačke županije na sjednici je održanoj 19.06.2007.god. donijela je :


S T A T U T
( preuzmi dokument )


TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Rukometni savez Zagrebačke županije /u daljnjem tekstu: Savez/ športski je savez u koji se udružuju športske udruge sa područja Zagrebačke županije iz područja rukometa /u daljnjem tekstu: udružene članice/.
Udružene članice udružuju se u Savez radi usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa planiranja i organiziranja razvoja unapređenja rukometa, obavljanja djelatnosti i provođenja rukometnih športskih programa.
Osim navedenih razloga iz stavka 2. ovog članka, udružene udruge udružuju se u Savez i radi reprezentiranja Zagrebačke županije u rukometu.

Članak 2.

Savez ima status pravne osobe koji se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar športskih djelatnosti, pri nadležnim tijelima.
Za preuzete obveze Savez odgovara svim svojim sredstvima.

Članak 3.

Pun naziv udruge je: Rukometni savez Zagrebačke županije.
Skraćeni naziv udruge je: RSZŽ.

Članak 4.

Savez djeluje na području Zagrebačke županije.
Sjedište Saveza je u Dugom Selu, Đure Dubenika 2.

Članak 5.

Savez predstavlja predsjednik Saveza, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik, odnosno osoba koju ovlasti predsjednik.
Savez u svim poslovima zastupa glavni tajnik Saveza.

Članak 6.

Savez ima pečat i žig.
Pečat Saveza je okruglog oblika promjera 35mm. Uz rub pečata je tekst: RUKOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE u prvom krugu i u sredini RSZŽ.
Žig Saveza je četvrtastog oblika, dužine 60mm, širine 15mm s ispisanim tekstom: RUKOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE.
Upotreba i čuvanje pečata i žiga utvrđuje se uputstvom koga donosi Upravni odbor Saveza.

Članak 7.

Savez može imati zastavu i znak.

Članak 8.

Savez se udružuje u Hrvatski rukometni savez i Zajednicu športskih udruga i Saveza Zagrebačke županije sukladno Zakonu.
Odluku o udruživanju donosi skupština Saveza.POSLOVI I ZADAĆE

Članak 9.

Savez ima za cilj brigu i ostvarenje programa javnih potreba u rukometu, stvaranje i provedbu politike promicanja rukometa, sudjelovanje u natjecanjima te ostale poslove sukladno Statutu HRS i Zakona o športu na području Županije.
U ostvarivanje zacrtanih ciljeva, Savez ostvaruje svojom potrebnošću:
- predlaže program rukometnih aktivnosti kao javne potrebe
- usklađuje aktivnost udruženih članica
- organizira i provodi sustav natjecanja
- uređuje pitanja koja se tiču registracije sportaša
- brine o pitanjima statusa sportaša i športskih djelatnika
- uređuje pitanja stegovne odgovornosti sportaša i športskih djelatnika
- utvrđuje politiku radi zaštite vrhunske kvalitete
- skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju za potrebu rukometa
- predstavlja županijski rukomet pred odgovarajućim nacionalnim institucijama
- obavlja i ostale poslove sukladno Zakonu o športu i ostalim propisima.

Članak 10.

Poslove i zadaće navedene u članku 9. ovog Statuta, Savez obavlja neposredno i zajedničkim djelovanjem udruženih članica.

Članak 11.

Radi uspješnog izvršavanja poslova i zadaća iz članka 9. ovog Statuta, Savez surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i lokalne samouprave, drugim istovrsnim i ostalim udrugama i organizacijama koje podupiru rad Saveza.
ČLANSTVO

Članak 12.

U Savez se može udružiti rukometni klub, športski klub-udruga za natjecanje iz područja rukometa, koji je osnovan sukladno Zakonu o športu, kao neprofitna udruga i razvrstan prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN.6/95. i 22/95.) u podrazred 92.62.2 (ostale športske djelatnosti).
Rukometni klub da bi postao članom Saveza, mora dostaviti Savezu:
- odluku o udruživanju u Savez;
- presliku svog Statuta;
- presliku rješenja mjerodnavnog tijela državne uprave o upisu u Upisnik udruga;
- presliku o obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta (udruge) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti;
- osnovne podatke o ustroju i djelatnosti;
- osnovne podatke o članstvu, predsjedniku i tajniku.

Članak 12 A.

U radu tijela športskih udruga ne mogu sudjelovati osobe koje su u suprotnosti sa odredbama članka 27. stavka 3. Zakona o športu, odnosno članka 18. Statuta HRS.
Članak 12 B.

Pored udruženih organizacija iz članka 12. ovog Statuta, Savez može imati podupirajuće članove.
Podupirajućim članovima Saveza može postati pravna osoba koja, sukladno propisanim uvjetima, znatnom novčanom potporom redovito pomaže razvitak i napredak Saveza.
Podupirajući član ima pravo biranja u Skupštinu Saveza, sukladno ovom Statutu, ali bez prava odlučivanja o tijelima Saveza.

Članak 13.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Skupština Saveza po primitku molbe za prijem udruge.
U Savez se vodi registar članica. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor Saveza.

Članak 14.

Udružene članice imaju jednaka prava, obveze i odgovornost u Savezu.

Članak 15.

Udružene članice imaju pravo i obvezu djelovati u radu Saveza i predlagati mjere i aktivnosti radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadaća Saveza. Udružene članice dužne su provoditi odluke i zaključke organa Saveza i odgovorne su za njihovu provedbu.

Članak 16.

Statut i drugi opći akti udruženih članica moraju biti sukladni zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima Saveza.

Članak 17.

Kad udružena članica u svom djelovanju ne ostvaruje utvrđene poslove i zadaće zbog kojih je osnovana, nadležni organ Saveza dužan ju je upozoriti na nedostatke u radu i predložiti sazivanje Izvanredne sjednice Skupštine, te utvrditi odgovornost.
Ako udružena članica i nakon upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svog i ovog Statuta, temeljem odluke Skupštine Saveza brisati će se iz članstva.


Članak 18.

Članstvo udružene članice u Savezu prestaje:
- brisanjem udružene članice iz registra
- ako se broj članova udruženih članica smanji ispod broja 3
- odlukom Skupštine Saveza, ako udružena članica svojim djelovanjem šteti interesima Saveza
- na vlastiti zahtjev

Članak 19.

Kada udruženoj članici po bilo kojoj osnovi navedenoj u članku 18. ovog Statuta, prestane to svojstvo, dužna je izmiriti u cijelosti sve preuzete obveze u Savezu.USTROJSTVO
A/SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština Saveza /u daljnjem tekstu: Skupština/ upravlja poslovima Saveza.
Skupštinu Saveza čine predstavnici udruženih članica.

Članak 21.

Skupštinu čine po jedan predstavnik:

rukometnih klubova-udruga sa područja gradova i općina Zagrebačke županije

udruženje sudaca

udruženje treneraČlanak 22.

Skupština obavlja sljedeće poslove:
- odlučuje o udruživanju Saveza s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih
- odlučuje o uspostavljanju odnosa sa drugim županijskim športskim savezima
- predlaže politiku razvoja rukometa
- utvrđuje prijedlog programa rukometnog športa, te utvrđuje način njegovog financiranja
- predlaže elaborat o sustavu natjecanja
- odlučuje o donošenju i promjenama Statuta i drugih općih akata Saveza
- odlučuje o isticanju kandidature za organizaciju međužupanijskih i nacionalnih prvenstava
- donosi srednjoročni plan i godišnje programe
- donosi financijski plan i usvaja završni račun
- obavlja izbore i imenovanja, te odlučuje o razrješenju u skladu sa Statutom
- donosi poslovnik o svom radu
- odlučuje o prijenosu svojih ovlaštenja na druge
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Saveza utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugih tijela

Članak 23.

Skupština se sastaje najmanje jedan put godišnje.
Svake četiri godine održava se Izborna skupština.

Članak 24.

Predsjednik Saveza saziva sjednicu kad ocijeni da je to potrebno na temelju zaključaka Upravnog odbora, te kada to zatraži više od trećine udruženih članica ili Nadzorni odbor.

Članak 25.

Skupština odlučuje na sjednici o pitanjima iz svoje nadležnosti rada. Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja predstavnika. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika.

Članak 26.

Mandat predsjednika u Skupštini traje četiri godine.
Predstavniku u Skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:
- njegova opoziva ili razrješenja
- razrješenja na vlastiti zahtjev
- nastupa okolnosti zbog kojih ne bi više mogao obavljati dužnost predstavnika u Skupštini
- Opoziv predstavnika vrši se na način i po postupku predviđenom za njegovo predlaganje, odnosno izbor.
- Mandat naknadno izabranog predstavnika traje do isteka mandata Skupštine.

Članak 27.

Ako je predstavnik kojemu je mandat prestao prije isteka roka na koji je izabran bio član Upravnog odbora, bira se novi član Upravnog odbora čiji mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora.

Članak 28.

Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se način djelovanja, prava i obveza, te uvjeti predstavnika u Skupštini, kao i druga pitanja značajna za njen uspješan rad.B/UPRAVNI ODBOR

Članak 29.

Skupština bira Upravni odbor.
Upravni odbor ima 7 članova.
Predsjednik Saveza je po položaju ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
Na temelju liste kandidata koju je predložio predsjednik, Skupština glasovanjem bira članove Upravnog odbora.
Način glasovanja utvrđuje Skupština.
Na prijedlog predsjednika, Upravni odbor bira 2 dopredsjednika.

Članak 30.

Upravni odbor:

- provodi politiku razvoja rukometa
- utvrđuje prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune, te drugih općih akata koje donosi Skupština
- utvrđuje prijedlog odluke o isticanju kandidature za organizaciju međužupanijskih i nacionalnih natjecanja
- predlaže donošenje godišnjeg i srednjoročnog plana i programa Saveza
- utvrđuje kalendar natjecanja
- ističe kandidate za članove športskih udruga i institucija
- odlučuje o načinu stjecanja i korištenja sredstava u okviru programa i financijskog plana
- predlaže sustav, kriterije, te plan i rokove natjecanja shodno elaboratu o organizaciji natjecanja
- bira glavnog tajnika
- imenuje komisije i voditelje natjecanja
- imenuje Stručni savjet
- usklađuje financijski plan tijekom godine u skladu s promijenjenim okolnostima djelovanja i ostvarivanja sredstava
- određuje predstavnike Saveza za međunarodne i tuzemne skupove
- donosi poslovnik o radu
- obavlja druge poslove i zadaće koje mu povjeri Skupština ili iziskuju potrebe djelatnosti Saveza

Članak 31.

Upravni odbor djeluje na sjednicama.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.

Članak 32.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova.
Upravni odbor odlučuje većinom glasova nazočnog broja članova.

Članak 33.

Upravni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini.
Skupština može opozvati pojedinog člana Upravnog odbora i prije isteka njegova mandata ako ne obavlja svoju dužnost u skladu sa zakonom, ovim Statutom ili u skladu sa odlukama Skupštine.
Skupština može opozvati i cijeli Upravni odbor, ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi zadaća iz programa rada Skupštine, odnosno dokumenata za raspravu u udruženim organizacijama, otežavaju rad i djelovanje Skupštine, odnosno onemogućavaju ostvarivanje razvojne politike u području rukometa. Postupak opoziva Upravnog odbora ili njegova člana isti je kao i postupak izbora.

Članak 34.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora uređuje se način djelovanja, prava i obveze, te uvjeti rada i druga pitanja značajna za uspješan rad.

Članak 35.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Saveza.
Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora, radnih tijela iz reda udruženih članica.
Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.C/PREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 36.

Poticaj za izbor predsjednika saveza /u daljnjem tekstu: predsjednik/ može pokrenuti svaka udružena članica. Kandidat za predsjednika mora imati pismenu suglasnost petorice predstavnika u Skupštini.
Prijedlog za opoziv predsjednika provodi se na način na koji se vrši predlaganje za njegov izbor.

Članak 37.

Predsjednik se bira javnim glasovanjem na temelju prijedloga liste kandidata.

Članak 38.

Predsjednik Saveza:
- predstavlja Savez
- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
- potpisuje opće akte koje donosi Upravni odbor
- brine o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora
- obavlja aktivnosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima ili koji su u vezi s funkcijom predsjednik.
- Predsjednik je odgovoran za svoj rad u Skupštini.D/GLAVNI TAJNIK SAVEZA

Članak 39.

Glavnog tajnika bira Upravni odbor na vrijeme od četiri godine.
Glavni tajnik može biti profesionalac ili volonter.
Članak 40.

Za glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- da ima srednju stručnu spremu
- da radi ili je radila na unapređenju rukometa kao sportski djelatnik ili sportaš

Radno mjesto glavnog tajnika podliježe reizboru svake četiri godine i ista osoba može biti ponovno izabrana za glavnog tajnika.

Članak 41.

Glavnik tajnik je samostalan u radu.
Za svoj rad glavni tajnik je odgovoran Upravnom odboru.

Članak 42.

Glavni tajnik može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena za koje je biran u sljedećim slučajevima:
- ako nije ostvario ciljeve i zadaće koje je prema odluci Upravnog odbora bio dužan ostvariti i u okviru svog mandatnog razdoblja
- ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, Zakon, Statut i druge opće akte Saveza zbog čega u cjelini mogu nastati štetne posljedice za Savez i društvo u cjelini
- ako neosnovano odbija izvršavati odluke Upravnog odbora
- ako svojim ponašanjem postane nepodoban za obavljanje funkcije tajnika
- ako ga razriješe na vlastiti zahtjev

Odluku o razriješenju glavnog tajnika donosi Upravni odbor kad utvrdi da postoje razlozi navedeni u prethodnom stavku. Inicijativu za razriješenje glavnog tajnika mogu dati najmanje tri predstavnika u Skupštini i Nadzornik odbor uz obrazloženje.

Članak 43.

Glavnik tajnik:
- zastupa Savez, brine o zakonitosti rada i ispunjavanja zakonom propisanih obveza Saveza
- odgovara za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Upravnog odbora
- brine o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i stalnih i povremenih radnih tijela
- naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Saveza
- potpisuje ugovore i daje naloge u smislu realizacije programa i financijskog plana
- surađuje sa Hrvatskim rukometnim savezom i Zajednicom športskih udruga i Saveza Zagrebačke županije
- osigurava javnost rada Saveza
- izvršava i druge obveze utvrđene zakonom i odlukama Skupštine i Upravnog odbora

Članak 44.

Kad glavni tajnik ustvrdi da je opći ili pojedinačni akt donesen u Savezu u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima, dužan je upozoriti na to organ koji je takav akt donio.
Ako organ koji je donio akt i nakon upozorenja ostane pri svojem aktu, glavni tajnik je dužan o tome izvjestiti Hrvatski rukometni savez i Zajednicu športskih udruga i Saveza Zagrebačke županije, koji obavljaju nadzor nad zakonitošću rada Saveza.E/NADZORNI ODBOR

Članak 45.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno birani.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Skupštine i Upravnog odbora.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova.
Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 46.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Saveza.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom i drugom poslovanju Saveza ili povredu Statuta i drugih općih akata Saveza.

Članak 47.

Na način i postupak razriješenja Nadzornog odbora ili njegova člana primjenjuju se odredbe članka 33.IMOVINA SAVEZA

Članak 48.

Imovinu Saveza sačinjavaju: pokretnine, nekretnine, prava i obveze.
Savez se financira iz:
- proračunskih sredstava
- članarina
- donacije i dotacije
- ostalih prihoda sukladno Zakonu

Članak 49.

Savez upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih udruga.

Članak 50.

Upravni odbor donosi odluku o stjecanju nepokretne imovine, odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili odluku o davanju u zakup nepokretne imovine.STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 51.

Statut je temeljni opći akt Saveza i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Saveza i upućuje ga Skupštini.
Upravni odbor Saveza razmatra primjedbe i prijedloge, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta.

Članak 52.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Saveza.

Članak 53.

Sva ostala pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtjevaju podrobnu razradu, biti će utvrđena općim aktima koje donosi Skupština Saveza.PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 54.

Savez dodjeljuje priznanja i nagrade sukladno Pravilniku o dodjeli priznanja i nagrada Saveza.JAVNOST RADA SAVEZA

Članak 55.

Rad Saveza je javan.
Javnost se rada ostvaruje:
- pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu predstavnicima udruženih organizacija i ostalim zainteresiranim organizacijama i zajednicama.
- izvještavanjem predstavnika sredstava javnog priopćavanja o radu i poslovanju Saveza.
- izdavanjem službenih biltena i glasnika o natjecanjima RSZŽ.
- na druge prigodne načine.

Članak 56.

Javnost se rada obavlja sukladno propisima o javnom izvještavanju.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Savez prestaje sa radom odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.

Članak 58.

U slučaju prestanka rada, imovina Saveza pripada Zajednici športskih udruga i Saveza Zagrebačke županije.

Članak 59.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenju se danom upisa u registar.
Statut potpisuje imenom i prezimenom, oznakom svojstva i vlastoručnim potpisom osoba ovlaštena za zastupanje Saveza.

Članak 60.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestao je vrijediti Statut donesen na sjednici Skupštine 19.11.2001.


U Dugom Selu, 19.06.2007. Glavni tajnik: IVAN PLAŠIĆ

Rukometni savez Zagrebačke županije

  • Zagrebačka 5, 10370 Dugo Selo
  • Fax: 01/410-2906
  • Web: www.rszz.info